Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο


Είναι γεγονός ότι ειδικά κατά το χρονικό διάστημα 2005-7 υπήρξε μαζική ανάληψη δανείων σε Ελβετικό Φράγκο λόγω του επιτοκιακού οφέλους εξαιτίας της τότε ευνοϊκής ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου υπέρ του πρώτου, τονιζόταν δε αυτό το πλεονέκτημα και από τις σχετικές καμπάνιες των Τραπεζών! Από τις αρχές του 2008, όμως, η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου κατέγραψε μεγάλη μείωση σε βάρος του ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που έπρεπε να καταβάλουν οι οι δανειολήπτες προς αποπληρωμή των δανείων τους, όπως και το οφειλόμενο σε ποσό Ευρώ για την αποπληρωμή του δανείου. Οι δανειολήπτες δεν ενημερώνονταν βέβαια κατά την ανάληψη του δανείου από τους υπαλλήλους της Τράπεζας για τον κίνδυνο στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, πράγμα απαραίτητο, διότι στην συντριπτική πλειοψηφία δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ούτε περιουσία ή εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο. Επομένως, ο όρος στην σύμβαση ότι «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ΕΥΡΩ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής», που ήταν προδιατυπωμένος από την Τράπεζα και περιλαμβάνεται στους ΓΟΣ (Γενικοί Όροι Συναλλαγών), χωρίς να έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης των διαδίκων, είναι αόριστος και ασαφής, επομένως καταχρηστικός και άκυρος, διότι παραβιάζεται από την Τράπεζα η υποχρέωση σαφήνειας και διαφάνειας των ΓΟΣ, δηλαδή εν προκειμένω δεν διατυπώνεται ευκρινώς ο τρόπος λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η μέθοδος και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχώριου σε ξένο νόμισμα. Εξάλλου, η υπογραφή και παραλαβή προδιατυπωμένων συμβάσεων κι επιστολών, μεταξύ των οποίων και η επιστολή για την ενημέρωση συναλλαγματικού κινδύνου, δεν θεωρείται ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων για επαρκή πληροφόρηση.

Παραθέτουμε δε ενδεικτικά, προς κατανόηση των ανωτέρω, χαρακτηριστική υπόθεση πελάτη μας, ο οποίος είχε λάβει στις 08/11/2007 δάνειο σε συνάλλαγμα ποσού 58.638,01 Ελβετικών Φράγκων (CHF). H ισοτιμία ευρώ με ελβετικό φράγκο κατά τον χρόνο λήψης του εν λόγω δανείου ανερχόταν περί του 1,64. Στην σχετική Σύμβαση Δανείου υφίστατο ο εξής όρος: «….ο Οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής», το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου ακολούθησε καθοδική πορεία από την σύναψη του δανείου και εντεύθεν, είχε ως αποτέλεσμα το ληφθέν εξ αυτού κεφάλαιο αντιστοιχούν σε 58.638,01 Ελβετικά Φράγκα ή 35.754,88 ευρώ (βάσει της τότε ισοτιμίας του 1,64) να ανέρχεται στις 28/08/2014 (η ισοτιμία τότε ήτο 1,17) στο ποσό των 42.074,39 Ελβετικών Φράγκων ή 35.869,04 ευρώ με άληκτο κεφάλαιο 35.753,44 ευρώ(;;!!), παρατηρούμε με λίγα δηλαδή ότι το άληκτο κεφάλαιο του εν λόγω δανείου ανήλθε στα ίδια επίπεδα με τον χρόνο λήψης, λόγω της μεταβολής της σχετικής ισοτιμίας φυσικά, με τις καταβολές επί επταετίας σχεδόν από μέρους του δανειολήπτη να καταστούν ως μη γενόμενες! Φυσικά, κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει κατά το έτος 2007 την επερχόμενη κρίση και την συνακόλουθη αποδυνάμωση του ευρώ σε σχέση με το Ελβετικό Φράγκο!

Το ανωτέρω γεγονός δε έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με την διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι: «Με τη σύμβαση του δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας».

Μάλιστα, δυνάμει της υπ’ αρ. 23/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης παρόμοιος όρος κρίθηκε καταχρηστικός και άκυρος, ως αντικρουόμενος στις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, και αναγνώρισε το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποπληρώνει το δάνειο με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου!


Επικοινωνία στο 2130 309858


Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ