Δικαιολογητικά


2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019

3. Φορολογικές Δηλώσεις Ε1 των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019

4. Φορολογική Δήλωση Ε2 των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 (σε περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτων)

5. Φορολογική Δήλωση Ε3 των ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 (σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία)

6. Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. το πιο πρόσφατο (εάν υπάρχουν ακίνητα)

7. Ε9 το πιο πρόσφατο (εάν υπάρχουν ακίνητα)

8. Φύλλο Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας κύριας κατοικίας (από Συμβολαιογράφο)

9. Τίτλοι Ιδιοκτησίας κύριας κατοικίας και ετέρων ακινήτων (εάν υπάρχουν)

10. Φύλλο Μισθοδοσίας ή Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως  και σε περίπτωση ανέργου Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

11. Δανειακές Συμβάσεις καθώς και τυχόν Εξώδικες Καταγγελίες των δανείων

12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από ΚΕΠ ή από τον οικείο Δήμο)

13. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

14. Άδεια Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου και τυχόν ετέρων οχημάτων

15. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (από ΚΕΠ)

16. Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης από αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση πρώην εμπόρου ή ελεύθερου επαγγελματία)

17. Άλλα πιθανά δικαιολογητικά: α) Ιατρικές γνωματεύσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας, β) Αποδείξεις ενοικίων – Μισθωτήρια, γ) Δικαστικές Αποφάσεις – Ιδιωτικά Συμφωνητικά περί υποχρεωτικής παροχής Διατροφής, ε) Βεβαίωση σπουδών ή στράτευσης τέκνων, στ) Αποδείξεις Φροντιστηρίων

** ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ο αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η τα ανωτέρω δικαιολογητικά των αρ. 6, 7, 9, 10, 13, 14 και 15 προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο. 


Επικοινωνία στο  2130 309858