Συχνά Ερωτήματα


  • Είμαι ιδιοκτήτης επιχείρησης, μπορώ να υπαχθώ στο Νόμο;

Οι έμποροι δεν υπάγονται στο Νόμο Κατσέλη βάσει των οριζομένων του ιδίου του Νόμου. Πλην όμως, από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι λεγόμενοι «μικρέμποροι», οι οποίοι υπάγονται κανονικά στον ανωτέρω Νόμο. Ειδικότερα, μικρέμποροι, με απλά λόγια, θεωρούνται τα πρόσωπα που ασκούν μεν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές κέρδος, το οποίο όμως αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Η διενέργεια, δηλαδή, εξ αυτών εμπορικών πράξεων συνίσταται κατά κύριο λόγο σε προσωπικό τους μόχθο. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω σας παραθέτω κάποια νομολογιακά παραδείγματα μικρεμπόρων: ο υποδηματοποιός, οι πλανόδιοι πωλητές, ο μικρομεταφορέας, ο ψιλικατζής, ο ταξιτζής, ο υδραυλικός, η μοδίστρα, ο ασφαλιστικός σύμβουλος με μικρό τζίρο, ο ηλεκτρολόγος, ο κομμωτής (εκτός εάν μιλάμε για οργανωμένη επιχείρηση που διαθέτει προσωπικό και κάνει και πώληση προϊόντων), οι πλασιέ (όχι όμως ο εμπορικός αντιπρόσωπος, εκτός βέβαια εάν πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις). Οι παραπάνω περιπτώσεις δίνονται απλά ενδεικτικά, γενικότερα οι προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί κάποιος μικρέμπορος είναι δύο: α) ότι η εμπορική δραστηριότητα του είναι περιορισμένης έκτασης, δίχως προσωπικό και επενδεδυμένο κεφάλαιο (τουλάχιστον σημαντικό) και β) ότι το εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος του εμφανίζεται περισσότερο ως αμοιβή της σωματικής του καταπόνησης, της προσωπικής του εργασίας με άλλα λόγια, ως «μεροκάματο».


  • Έχω δύο ακίνητα στην ιδιοκτησία μου, μπορώ να τα σώσω και τα δύο;

Σύμφωνα με τον επίμαχο Νόμο, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών (Τραπεζών) , ορίζεται ο πλειστηριασμός αυτής. Ο οφειλέτης, όμως, μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, μισθώνει πχ ένα διαμέρισμα, και η σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία, τότε και πάλι προστατεύεται τυχόν ακίνητο ευρισκόμενο στην ιδιοκτησία του οφειλέτη ως εν δυνάμει κύρια κατοικία του. Προστατεύεται, επίσης, και η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα επί του εν λόγω ακινήτου και όχι μόνο η κυριότητα. Άρα, εν κατακλείδι, μόνο η κύρια κατοικία δύναται να σωθεί από την ενδεχόμενη εκποίηση, πλην όμως δεν αποκλείεται το γεγονός τυχόν άλλα ακίνητα να εξαιρεθούν, επίσης, από την πλειστηριασμό, εάν είναι μικρής αξίας ή εάν κριθεί ότι δεν αναμένεται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον (πχ. 33,3% παλαιού κτίσματος σε απομακρυσμένη περιοχή).


  • Αφότου καταθέσω την αίτηση για την υπαγωγή μου στο Νόμο Κατσέλη, οι εκτοκισμός των οφειλών μου συνεχίζεται κανονικά;

Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 3 του Νόμου Κατσέλη, μόνο οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα (πχ υποθήκη) συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως αλλά με επιτόκιο ενήμερης και όχι ληξιπρόθεσμης οφειλής, ήτοι μικρότερο από το επιτόκιο που καταβάλατε μέχρι τώρα. Όλες οι υπόλοιπες οφειλές παύουν να τοκίζονται αυτόματα με την κοινοποίηση του δικογράφου της αιτήσεως στους πιστωτές.


  • Είμαι μέλος ΟΕ ή ΕΕ/Είμαι μέτοχος σε ΑΕ, μπορώ να υπαχθώ στο Νόμο;

Μόνη η συμμετοχή κάποιου σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία δεν είναι απαραίτητο ότι του προσδίδει αυτομάτως και την εμπορική ιδιότητα. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα και οι ως άνω εταιρείες να έχουν εμπορικό σκοπό βάσει του καταστατικού τους, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ασκείται πράγματι εμπορική δραστηριότητα για να επέρχονται οι συνέπειες της εμπορικότητας στην εταιρεία και κατ’ επέκταση και στον εταίρο, με την προϋπόθεση παράλληλα ότι είναι ομόρρυθμος εταίρος και όχι ετερόρρυθμος(για τον οποίο δεν τίθεται θέμα εμπορικότητας)!

Όσο αναφορά δε τον μέτοχο ΑΕ, αυτός δεν αποκτά εμπορική ιδιότητα μόνο εκ του γεγονότος ότι κατέχει μετοχές της ΑΕ, παρά μόνο εάν αποδειχθεί ότι διενεργεί εμπορικές πράξεις στο όνομα του και για δικό του λογαριασμό!


  • Είμαι εγγυητής σε δάνειο εμπόρου, μπορώ να υπαχθώ στο Νόμο;

Το γεγονός ότι ο πρωτοφειλέτης είναι έμπορος ή το χρέος του πρωτοφειλέτη εμπορικό δεν επηρεάζουν τον χαρακτήρα της εγγύησης. Ο εγγυητής νομολογιακά θεωρείται έμπορος μόνο όταν η εγγύηση παρέχεται εξ αυτού κατά εκμετάλλευση της πίστης που παρέχει το όνομα του και η οικονομική του επιφάνεια με την είσπραξη αμοιβής ή άλλης χρηματικής ωφέλειας, ήτοι παρέχει εγγυήσεις κατ’ επάγγελμα με σκοπό το κέρδος, το οποίο θεωρείται εμπορική πράξη.


  • Τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου του οφειλέτη επηρεάζονται;

Όχι, σε καμία περίπτωση!


  • Σε περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο, ο εγγυητής καλύπτεται;

Ο εγγυητής πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταθέσει και αυτός αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο, διότι η όποια ρύθμιση παρέχεται μέσω του Νόμου Κατσέλη είναι καθαρά προσωποπαγής και δεν καταλαμβάνει και τον εγγυητή, το οποίο αναφέρεται ρητώς και στο άρθρο 12 του Νόμου.


  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης περί υπαγωγής στο Νόμο, τι δυνατότητες υπάρχουν έπειτα;

Στην ως άνω περίπτωση οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι τρεις: α) εάν η αίτηση μας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους (νομικούς λόγους, όπως πχ. έλλειψη κάποιας διαδικαστικής προϋπόθεσης, αοριστία δικογράφου κτλ), μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα με νέα αίτηση, β) εάν η αίτηση μας απορρίφθηκε για ουσιαστικούς λόγους (όπως πχ. λόγω εμπορικής ιδιότητας του αιτούντος), μπορούμε μεν να επανέλθουμε με νέα αίτηση αλλά μόνο μετά την πάροδο ενός έτους και γ) σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης εφέσεως.


Επικοινωνία στο 2130 309858


Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Προστασία από Κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς, Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ
Ζαννής Ι. Σιδέρης - Δικηγόρος Παρ' Εφέταις | Προστασία Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων | Ένταξη στο Νόμο Κατσέλη | Ρύθμιση & Κούρεμα Χρεών, Δανείων, Πιστωτικών Καρτών, Επιχειρηματικών Δανείων, Οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ