Τι Επιδιώκουμε


Καταρχάς, μετά την κατάθεση της αιτήσεως προς υπαγωγή στον σχετικό Νόμο ακολουθούν δύο συζητήσεις, ήτοι στην καθομιλουμένη δύο Δικαστήρια. Το πρώτο προσδιορίζεται δύο μήνες μετά την κατάθεση, δηλαδή πολύ άμεσα, και το δεύτερο αρκετά αργότερα. Κατά την πρώτη συζήτηση τίθενται δύο θέματα επί τάπητος: α) ένας ενδεχόμενος συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και Τραπέζης, ο οποίος αυτόματα θα τερματίσει την υπόλοιπη διαδικασία και β) σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμβιβασμού, το ζήτημα της χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Σε πρώτο στάδιο, λοιπόν, σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας συμβιβασμού, επιδιώκουμε την χορήγηση προσωρινής διαταγής υπέρ ημών, η οποία κατ’ ουσία αποτελεί κάποια προσωρινά πλην σημαντικότατα μέτρα μέχρι την δεύτερη συζήτηση που αποτελεί και την κυρία εκδίκαση. Το επιθυμητό περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής, στο οποίο και αποσκοπούμε, είναι η προστασία της προσωπικής περιουσίας του οφειλέτη μέχρι την δεύτερη συζήτηση υπό τον όρο καταβολής μίας βιώσιμης, για τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, δόσης προς κάθε πιστωτή ή προς τον πιστωτή που θα ορίσει ο κ. Ειρηνοδίκης ή ακόμα και μηδενικής δόσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι προς τούτο (μακροχρόνια άνεργοι, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, ευρισκόμενοι στα όρια της φτώχειας κτλ).

Σε δεύτερο στάδιο, ήτοι κατά την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης, στόχος μας είναι ο ορισμός εκ του Δικαστηρίου βιώσιμων δόσεων για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών και η εν συνεχεία απαλλαγή του οφειλέτη από το όποιο υπόλοιπο των χρεών του, ενώ σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει ιδιόκτητη κύρια κατοικία, την οποία επιθυμεί να διασώσει, καταβάλλει επιπλέον για χρονικό διάστημα έως είκοσι έτη (εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο Νόμος) κάποιες επιπλέον δόσεις, αντιστοιχούσες στο σύνολο τους μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή στα 2/3 της εμπορικής αξίας (αφορά αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από 01/01/2016 και εντεύθεν). Προκειμένου, όμως, να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στον αναγνώστη σχετικά με το Νόμο Κατσέλη ως μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, αξίζει να τονίσουμε ότι στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ήτοι των 3-5 και 20 ετών προσμετρούνται και οι δόσεις που κατέβαλε ο οφειλέτης βάσει της προσωρινής διαταγής μέχρι την κύρια εκδίκαση. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω χρονικά διαστήματα ξεκινούν κατ’ ουσίαν ήδη από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής.

Βέβαια, δεν είναι λίγες οι υποθέσεις στις οποίες οι Ειρηνοδίκες προχώρησαν σε εξ ολοκλήρου διαγραφή των χρεών οφειλετών, οι οποίοι ενέπιπταν στο άρθρο 8 παρ. 5 του Νόμου Κατσέλη, ήτοι δηλαδή άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, μακροχρόνια άνεργοι ή ευρισκόμενοι στα όρια της φτώχειας κτλ.


Επικοινωνία στο  2130 309858