Πτώχευση


Πτώχευση! Είναι πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία;  ΊΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑΙ!


Είναι γεγονός ότι στον περισσότερο κόσμο δεν «ηχεί» καλά η λέξη «πτώχευση»! Ωστόσο, η κάθε υπόθεση υπερχρέωσης είναι διαφορετική και σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώχευση αποτελεί μία «σωτήρια λύση»! Η κατεύθυνση, φυσικά, πρέπει να δίνεται πάντα από έναν έμπειρο στις υποθέσεις αυτές Νομικό. Επιγραμματικά:


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις είναι απλές, δεδομένου ότι πλέον πτωχεύουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες), αρκεί να αδυνατούν να καταβάλλουν τουλάχιστον το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τράπεζες ή προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε περίπτωση πάνω από 30.000 ευρώ!

Ειδικά δε στις περιπτώσεις πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η πτώχευση επέρχεται μέσα από μία «fast track» διαδικασία! Η διαδικασία αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000 ευρώ και εμπόρους με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 700.000 ευρώ!


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αρμόδιο για την κήρυξη σε πτώχευση είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή του κέντρου συμφερόντων του οφειλέτη, ενώ στις ως άνω περιπτώσεις μικρού αντικειμένου η διαδικασία εκκινεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και ενδέχεται να συνεχιστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας ή της έδρας της επιχείρησης του οφειλέτη.


ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο οφειλέτης, λοιπόν, προσφεύγοντας στην πτωχευτική διαδικασία, θα υποστεί τη ρευστοποίηση της περιουσίας του μεν, αλλά θα απαλλαγεί από το σύνολο των χρεών του, το οποίο θα διαγραφεί οριστικά μόλις εντός ενός έτους (για τις περιπτώσεις όπου η περιουσία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% των χρεών και υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ), άλλως σε τρία έτη!


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ!

Σαφώς εύλογη απορία μεγάλης μερίδας θα είναι πως μπορεί μία διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας «χάνεις» την περιουσία σου, να έχει πλεονεκτήματα! ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ, διότι σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των χρεών είναι πολλαπλάσιο της αξίας της περιουσίας. Πχ. Κάποιος οφείλει 500.000 ευρώ και η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του αντιστοιχεί στο ποσό των 150.000 ευρώ. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ευρισκόμενος σε αδυναμία πληρωμών, εάν απολέσει την οικία του μέσα από την κλασσική διαδικασία του πλειστηριασμού (και όχι μέσω του νέου πτωχευτικού νόμου), θα συνεχίσει να οφείλει 350.000 ευρώ, με άμεσο αποτέλεσμα να αδυνατεί να προβεί για το υπόλοιπο της ζωής του στην οποιαδήποτε κίνηση, ούτε καν μίας αγοράς αυτοκινήτου(!), διότι θα υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας και αυτού! Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι μόνο χάνει το σπίτι του αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του θα συνεχίσει να τον βαραίνει!

Υπαγόμενος, όμως, στο νέο πτωχευτικό νόμο, η ρευστοποίηση της περιουσίας του ισοδυναμεί με ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα χρέη του, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα της επανέναρξης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, απαλλαγμένου από κάθε βάρος! Εξάλλου, η πτώχευση δεν επιφέρει και απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος!

ΆΛΛΩΣΤΕ, ΜΟΝΟ "ΕΞΥΠΝΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΕΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΑΣ ΠΧ. 100.000 ΕΥΡΩ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΠΟΣΟ! 


**ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!

Συνήθης είναι η περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία αλλά ούτε και εισόδημα (μακροχρόνια άνεργοι)! Οι τελευταίοι δεν κηρύσσονται σε πτώχευση ακριβώς λόγω της ανεπάρκειας της περιουσίας τους (αυστηρή προϋπόθεση του Πτωχευτικού Κώδικα), ΩΣΤΟΣΟ μετά την πάροδο 36 μηνών από την καταχώριση της απόφασης περί μη κήρυξης σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από τα χρέη τους, εκτός αν εντός της ίδιας προθεσμίας έχει ασκηθεί προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο κατά της εν λόγω απαλλαγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Επομένως, για τις περιπτώσεις των οφειλετών, δίχως περιουσία, ο νέος πτωχευτικός κώδικας χορηγεί μία εξαιρετική δυνατότητα για ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ, ΔΙΧΩΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ και για πλήρη επανεκκίνηση στη ζωή τους!10+1 Συχνά Ερωτήματα


1) Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Το νέο πλαίσιο, για την αφερεγγυότητα των φυσικών και νομικών προσώπων, προβλέπει τη συνολική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες.


2) Θα μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές πριν πτωχεύσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Ναι. Θα δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, πριν την πτώχευση, να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω μιας προπτωχευτικής διαδικασίας, μόνο όμως στην περίπτωση που το χρέος του κρίνεται βιώσιμο, κατόπιν αναδιάρθρωσης σε συμφωνία με τους πιστωτές ακόμη και σε 240 δόσεις.


3) Πώς θα γίνεται η υποβολή της αίτησης;

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.


4) Τι ισχύει με την προστασία της πρώτης κατοικίας;

Όσοι εντάσσονται στον πτωχευτικό κώδικα θα μπορούν να επαναγοράσουν το ακίνητό τους. Στο στάδιο της ρευστοποίησης από τους πιστωτές, παρέχεται ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση των ακινήτων, ο οποίος θα επιλεγεί από το Κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο εν λόγω φορέας θα υποχρεούται να αποκτήσει το ακίνητο που συνιστά την 1η κατοικία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η οποία έχει δρομολογηθεί σε διαδικασία πλειστηριασμού, κατόπιν κήρυξης πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπρόσθετα, ο φορέας υποχρεούται να παραχωρήσει την κατοικία προς χρήση στο ευάλωτο νοικοκυριό για 12 έτη, κατόπιν της καταβολής μισθώματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από το Κράτος, με τη μορφή επιδόματος ενοικίου. Έτσι, αποφεύγεται μια έξωση, που θα επερχόταν εάν αποκτούσε κάποιος τρίτος το ακίνητο. Επίσης, ο φορέας υποχρεούται να προσφέρει στον οφειλέτη τη δυνατότητα επαναπόκτησης του ακινήτου εντός 12 ετών.


5) Πότε οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους;

Η πτώχευση συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την απαλλαγή οφειλών. Αυτή η διαδικασία υλοποιείται γρήγορα, μέσα σε 1 έτος, εάν οι οφειλέτες απωλέσουν την περιουσία τους (για τις περιπτώσεις όπου η περιουσία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% των χρεών και υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που οι οφειλέτες δεν διαθέτουν περιουσία, τότε η απαλλαγή οφειλών πραγματοποιείται σε 3 έτη, οπότε και θα πρέπει να καταβάλουν το υπόλοιπο του εισοδήματός τους που περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης.


6) Ο οφειλέτης, μετά την πτώχευση, χάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

Όχι, ο οφειλέτης δεν χάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του, μια ρύθμιση που συνάδει με το γενικότερο πνεύμα του παρόντος κώδικα, για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη, με σκοπό τη γρήγορη επιστροφή του στην παραγωγική διαδικασία και τη δημιουργία μεταπτωχευτικής περιουσίας, ώστε να απαλλαγεί από τα χρέη του.


7) Πότε μια επιχείρηση βγαίνει σε πτώχευση και πότε πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης;

Ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.


8) Πότε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να ενταχθεί στον νέο πτωχευτικό κώδικα;

Στον πτωχευτικό κώδικα δεν θα μπορούν να ενταχθούν όσοι οφειλέτες έχουν τουλάχιστον το 90% των συνολικών τους οφειλών σε ένα χρηματοδοτικό φορέα, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι αποτελεσματικότερη για τους συνεργάσιμους οφειλέτες η προσφυγή στη διμερή διαπραγμάτευση με τον χρηματοδοτικό φορέα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων.


9) Απαλλάσσονται τα μέλη διοίκησης των νομικών προσώπων που πτωχεύουν;

Ναι. Επιλύεται έτσι ένα διαχρονικό πρόβλημα με την ευθύνη των διοικούντων, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ευθύνονται για τις οφειλές της επιχείρησης, ακόμη και μετά την πτώχευσή της. Πλέον, με το νέο πλαίσιο, επέρχεται απαλλαγή των διοικούντων του νομικού προσώπου που πτώχευσε, εντός 3 ετών από την αίτηση για πτώχευση ή 2 ετών από την κήρυξη πτώχευσης (όποιο επέλθει νωρίτερα).


10) Εάν κάποιος είχε κάνει αίτηση στο Νόμο Κατσέλη και είχε απορριφθεί, μπορεί να υπαχθώ στον Πτωχευτικό Νομό;

Ναι!Πηγή: Lawnet.gr


Με δεδομένο, όμως, ότι η πτώχευση είναι μία πολύ σοβαρή απόφαση (που δεν μπορεί να ανακληθεί!), συστήνουμε να καλέσετε στο γραφείο μας στο κάτωθι τηλέφωνο, ώστε να κλείσετε κάποιο ραντεβού για να αναλύσουμε μαζί την υπόθεση σας και τις ειδικότερες παραμέτρους της (κάθε υπόθεση είναι παντελώς διαφορετική, άλλωστε), προκειμένου να ακολουθεί η πιο ενδεδειγμένη και συμφέρουσα για σας «οδός»!

 

Επικοινωνία στο ✆ 2130 309858