Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες


Προϋποθέσεις Υπαγωγής

 Α.

1. Τα χρέη του οφειλέτη να είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα (πχ. ενυπόθηκα) επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος του.

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της προηγούμενης παραγράφου να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994, να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. 

3. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994, να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. 

5.  Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπό κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης από τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Β.

Στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες:

1. Είναι είτε άνεργοι είτε έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου είτε συνταξιούχοι είτε να έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, μικρότερο ή ίσο των: α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση, β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Τα εν λόγω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ, ήτοι 20.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα

β) για άτομα με αναπηρία 67% και άνω

γ) για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω

3. Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί μείωση στα εισοδήματα τους τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση με τα εισοδήματα του έτους 2009.

Περιεχόμενο του Προγράμματος Διευκόλυνσης:

Το πρόγραμμα έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων (4) ετών κατά την οποία ο οφειλέτης καταβάλλει ως μηνιαία δόση για τις οφειλές του ποσό αντίστοιχο με το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, αφαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η διαφορά μεταξύ της ως άνω οριζόμενης δόσης και της καταβαλλόμενης πριν την ένταξη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ειδικά για τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες εντός της ανωτέρω περιόδου των τεσσάρων (4) ετών, το οποίο χρονικό διάστημα δύναται να παρέχεται συνεχόμενο ή και τμηματικά.