Πως να κάνετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ!


Αναλυτικά τα βήματα κάτωθι:

1. H σχετική εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστιοσελίδα www.gsis.gr. Για να μπείτε στην εφαρμογή θα χρειαστείτε τους κωδικούς του taxis. Οι σύζυγοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς της συζύγου και αντίστροφα. 

2. Με το που θα πληκτρολογήσει κάποιος τους κωδικούς, εμφανίζεται το μήνυμα του καλωσορίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. Η ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισης του στο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Για να φθάσουμε, βέβαια, στο σημείο να τυπώσουμε την βεβαίωση που αναφέρεται στο βήμα 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το IBAN του τραπεζικού μας λογαριασμού και να κάνουμε μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ή…

Δηλώνω υπεύθυνα τον ανωτέρω λογαριασμό μου ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και δεν διαθέτω ατομικό ή κοινό λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

4. Μόλις γίνει η τελική επιλογή θα εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα: 

α) "Έχετε δηλώσει τον ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ τραπεζικό λογαριασμό ως μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό βάσει του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/ 7.4.2014). Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΧΧΧΧ", 

β) "Η δήλωση των ανωτέρω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ιδίου Νόμου δηλώνω ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα".


ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ακατάσχετο εκτείνεται μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ!