Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων με Επιδοτούμενο Επιτόκιο που είχαν χορηγηθεί σε Δικαιούχους του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)


Οριστικοποιήθηκαν σήμερα, 11/10/2013, κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των ανωτέρω δανείων.

Βάσει της ρύθμισης αυτής οι τράπεζες θα δέχονται επιμήκυνση των δανείων κατά μέγιστο 10 έτη, χωρίς να χάνεται η επιδότηση επιτοκίου και έτσι θα επιτυγχάνεται μία σημαντική μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεολυτική δόση που - κατ' εκτίμηση - θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 50% (ανάλογα και σε ποιο έτος του δανείου βρίσκεται). Έτσι, ανάλογα το δάνειο, η μείωση θα ξεκινά από 38% και θα φθάνει για δάνεια που βρίσκονται κοντά στην εξόφληση το 90%!

Δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση είναι όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το συμβατικό χρόνο διακοπής των 180 ημερών, ο οποίος υπολογίζεται από τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Τα δάνεια που ρυθμίζονται ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον πρώην ΟΕΚ Τράπεζες, με επιδότησης επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ για τα πρώτη 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011. Ως γνωστόν, διάδοχος του ΟΕΚ, που καταργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, κατέστη καθολικός ο ΟΑΕΔ. Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί απευθείας από τον πρώην ΟΕΚ, ενώ η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα θεσπιστεί εντός του Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα για το περιεχόμενο της ρύθμισης:         

1. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ, με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 4ου έτους (μένουν δηλαδή 6 επιδοτούμενα/12 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 125.138 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 985 ευρώ σε 594 ευρώ (-40%).

         2. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 5ου έτους (μένουν δηλαδή 5 επιδοτούμενα έτη/11 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπ δανείου 116.341 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 989 ευρώ σε 572 ευρώ (-42%). 

          3. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 7ου έτους (μένουν δηλαδή 3 επιδοτούμενα έτη/9 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο 97.937 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 997 ευρώ σε 522 ευρώ (-48%).

          4. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου και βρίσκεται στην αρχή του 8ου έτους (μένουν δηλαδή 2 επιδοτούμενα έτη/8 συνολικά), έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο δανείου 88.313 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση η μηνιαία δόση θα μειωθεί από 1.001 ευρώ σε 492 ευρώ (-51%).